Årsmøte 2014

 

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 11/3-14 kl. 19.00

Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Wenche Græsmo, Einar Haukenæs, Kirsten Skyrud.

Leder Hans Sakrisrud ønsket 11 medlemmer velkommen til årsmøtet.

Sak 1. Åpning

  1. A.   Godkjenning av innkallelse.

Annonse i Glåmdalen 15/1-14 samt på hjemmesiden til GIF.

Ønske om at årsmøtedokumenter blir lagt på hjemmesiden.

Innkalling enstemmig godkjent.

B.   Godkjenning av dagsorden.

Dagsorden enstemmig godkjent.

  1. C.    Valg av ordstyrer og sekretær.

Hans Sakrisrud ble valgt som ordstyrer.

Kirsten Skyrud ble valgt som sekretær.

  1. D.   Valg av to til å underskrive protokollen.

Wenche Græsmo og Roy S Hansen ble valgt.

Sak 2. Årsberetning

  Aktivitetskomiteen:

Hans Sakrisrud leste årsberetning, se vedlegg.

Ingen bemerkninger, bare en kommentar om at det er fint viss det lånes vester av Sparebank 1 til Knartamarsjen og ikke fra DNB. Dette må det nye styre informere ny leder i aktivitetskomiteen.

Årsberetningen enstemmig godkjent.

 Skigruppa:

Årsberetning for skigruppa ble lest av Tom Tollhaug, se vedlegg.

Årsberetningen enstemmig godkjent.

Fotball:

Det eneste laget Galterud stillte i serien i 2013 var G-02. Årsmelding for laget ble lest av Tanja Enger, se vedlegg.

Årsberetningen enstemmig godkjent.

 Burde vært en årsberetning fra fotballkomiteen og fra vintercupen.

Hovedlaget:

Årsberetning for hovedlaget ble lest av Hans Sakrisrud, se vedlegg.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Innkommende forslag.

Ikke innkommet noen forslag.

Sak 4. Regnskap

Skigruppa:

Tom Tollhaug leste revisjonsberetningen, se vedlegg. Regnskapet er revidert.

Årsmøtet savnet en regnskapsoversikt og mente at det burde komme frem om det var et overskudd eller et underskudd.

Regnskapet enstemmig godkjent.

 Hovedlaget:

Revisjonsrapporten viser at revisor ikke godkjenner regnskapet.

Bente Tollhaug gikk gjennom regnskapet, se vedlegg. Einar Haukenæs har sjekket at det finnes en posteringsjournal. På grunnlag av de fremlagte opplysninger, kunne årsmøtet godkjenne regnskapet.

Vi får et underskudd på kr 38.006,79.

 Bingoregnskapet:

Regnskapet var revidert og godkjent.

Sak 5. Kaffepause 

Sak 6. Budsjett

Skigruppa:

Tom Tollhaug gikk raskt igjennom budsjettet for skigruppa (se vedlegg).

Fra 2014 skal regnskapet for alle grupper og komiteer føres under hovedlagets regnskap av en kasserer.

Roy S. Hansen ønsket at det protokollføres følgende: Ski har kr. 41.286,- + kr 8.700,- stående på sparekontoen. (De 8.700,- er overført ski nå på nyåret).

 Fotballgruppa:

Hans Sakrisrud gikk gjennom budsjettet, se vedlegg.

Hovedlaget:

Bente Tollhaug gikk gjennom budsjettforslaget, et overskudd på kr 17.500,-, se vedlegg.Budsjettforslaget enstemmig godkjent.

Sak 7. Årsrapport og regnskap fra Godtfred Moss’ minnefond

Årsrapport og regnskap ble lest av Hans Sakrisrud, se vedlegg.

Galterud ønsker å foreslå Mari Karlsen som kandidat. Hans Sakrisrud og Kirsten Skyrud lager søknaden.

Sak 8. Kontingent

Styrets forslag var at kontingenten forblir uforandret.

Kr 200,- for voksne og kr 50,- for barn t.o.m. 19 år.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Valg

Valgkomiteens forslag på medlemmer til Galterud Idrettsforenings styre

m/grupper og komiteer ble tatt til følge. Alle ble valgt i samsvar med valgkomiteens forslag. Ingen motforslag. Se eget vedlegg.

Styret består av:

Leder                                      Hans Sakrisrud        Gjenvalg 1 år

Nestleder                                Per Kristian Melsnes  Gjenvalg 2 år

Sekretær                                 Kirsten Skyrud         Gjenvalg 2 år

Kasserer                                 Wenche Græsmo      Ny / valgt for 1 år

Varamedlem                                   Einar Haukenæs       Ikke på valg

Leder aktivitetskomiteen:             Irene S. Hansen      Ny / valgt for 1 år

Leder skigruppa:                     Roy S. Hansen         Ny / valgt for 1 år

Leder bingokomiteen:                   Wenche Græsmo      Gjenvalg1 år

Revisorer:

Hans Kristian Kollsrud                  Valgt for 2 år

Terje Holen                               Ikke på valg

Bingokomiteen består av:

Leder                                       Wenche Græsmo      Gjenvalg 1 år         

Kasserer                                  Heidi Berget   Gjenvalg 1 år

                                               Lydia Lindkjølen       Gjenvalg 1 år

 Aktivitetskomiteen består av:    

Leder                              Irene S. Hansen       Ny / valgt for 1 år

Sekretær                         Tore Våset Nilssen    Ikke på valg

Økonomiansvarlig              Pia Sætaberget        Ny / valgt for 2 år

Styremedlemmer              Rolf Arne Nordby     Gjenvalg 2 år

Varamedlem                          Sigrid Solbjør          Ikke på valg

Fotballkomiteen består av:

Økonomiansvarlig              Wenche Græsmo      Ikke på valg

Medlemmer                      Ole Gunnar Holen     Ny / valgt for 1 år

                                      Jan Johansen           Ny / valgt for 1 år

                                      Hans Sakrisrud        Ny / valgt for 1 år

 Skikomiteen består av:

Leder                              Roy S. Hansen         Ny / valgt for 1 år

Sekretær                         Gunnar Klamroth      Ny / valgt for 2 år

Økonomiansvarlig              Heidi Aarstad           Ikke på valg

Styremedlemmer              Roar Berg               Ikke på valg

                                      Terje Harstad          Gjenvalg 2 år

                                      Ronny Høiby            Ny / valgt for 2 år

Valgkomiteen består av:           

Hans Sakrisrud                                                                                                                 
Roy S. Hansen        
Irene S. Hansen

 

Vi fortsetter med gammel ordning når det gjelder valgkomiteen, men ønsker å få inn andre personer i valgkomiteen til neste år.

Håper alle jobber med å få med nye personer inn i foreningen.

 

Det ble ikke valgt noen 5. dagskomite.

Styret velger denne komiteen senere.

 

Wenche Græsmo overrakte blomster til Tanja Enger som takk for ledelse av G–02 i 2013.

Hans Sakrisrud overrakte blomster til Bente Tollhaug som takket av som kasserer etter mange år for Galterud IF.

Han overrakte også blomster til Tom Tollhaug som gir seg etter mange år som leder i skigruppa.

Møtet hevet kl. 21.45.

Galterud, 08.04.2014

Kirsten Skyrud
Referent

 

Print Friendly, PDF & Email