Vedtekter

Galterud IF Vedtekter
Av Roy (ro-h3@online.no) 
 

(Disse vedtektene er klippet fra et PDF dokument, det kan forekomme skrivefeil disse blir rettet etterhvert som de blir oppdaget. Det er alltid originalen som  er rett den finner du her: vedtekter)

NIF loven finner du her 

LOVER FOR

GALTERUD IDRETTSFORENING

1928 – 1945

Vedtatt på foreningens årsmøte 13. november 1949, med endringer den 19. november 1980. Godkjent av idrettsstyret den 01.juli 1983. Sist endret på årsmøtet 1999.

Godkjent av idrettskretsen med anmodning om ytterligere endringer.
§ 1 Formål

Galterud Idrettsforening, sammensluttet av Galterud IL stiftet 18.mars 1928 og Galterud A.I.L stiftet 26.januar 1936 har som formål ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former organisert i Norges Idrettsforbund.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Hedmark (idrettskrets). Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Laget hører hjemme i Sør-Odal kommune, og er medlem av Sør-Odal idrettsråd. [2]

§ 3 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. [3]

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 ar, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.[4]

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. [5] Medlemmer under 17 år betaler lavere kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse (5)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser)

§ 8 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år[7]i januar/februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel[8] direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saklisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal: [10]

1. Behandle lagets årsmelding.

2. Behandle lagets regnskap i revidert stand [11]

3. Behandle innkomne forslag.

4. Fastsette kontingent.

5. Vedta lagets budsjett.

6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 16).

7. Velge: [12]

a) Leder, nestleder, kasserer og sekretær (leder velges for et år om gangen de øvrige velges for to år)

b) 1 styremedlemmer og 2 varamedlemmer [13]

c) 2 revisorer [14]

d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet [21]

e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg mv. som består av 3 eller færre medlemmer.

§ 12 Ekstraordinært årsmøtet

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever del. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøtet kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner dette nødvendig.

§ 14 (Styret) [15]

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.[16]

Styrets sammensetning er følgende: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, et styremedlem og 2. varamedlemmer (arbeidsutvalget), alle valgt av foreningens årsmøte. I tillegg er leder i hver gruppe foreningen har opprettet medlem av styret.

Styret skal: [17]

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Styrets arbeid

1. Leder har den daglige ledelsen av foreningen. Han/hun skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og foreningens møter hvis ikke annet er fastsatt. Leder skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og forbund blir meldt. Leder må i samarbeid med kassereren og revisorene, sende inn oppgaver over foreningens medlemmer pr. 01.januar til overordnede instanser.

2. Nestleder fungerer som leder under dennes fravær.

3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han/hun skal i samråd med leder føre foreningens korrespondanse. Sekretæren skal være foreningens arkivar.

4. Kassereren plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse.

5.Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser. (gjeldende fra 01.01.1999)

§ 16 (Grupper/avdelinger) [18]

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.[19] For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten at styret er orientert.[20]

§ 17 Gruppestyrenes arbeid

1. Har foreningens årsmøte gjort vedtak om å opprette grupper jf. § 16, ledes hver gruppe av et styre på minst 3 medlemmer: Leder, sekretær og materialforvalter. Gruppestyrene velges av gruppenes årsmøter, og skal godkjennes av foreningens årsmøte. For årsmøtene i gruppene som må avholdes før foreningens årsmøte, gjelder bestemmelsene i §§§ 9, 10, 11 og evt. 12 så langt de passer. Gruppenes leder er medlem av foreningens styre, med et annet medlem av gruppestyret som personlig vararepresentant.

2. Gruppestyret er ansvarlig ovenfor gruppeårsmøtet og foreningens styre for gruppens økonomi. Gruppens årsmøte kan vedta tilleggskontingent til særformål innen gruppen. Disse midlene disponeres av gruppestyret.

3. Gruppestyret skal behandle alle saker som gjelder gruppens idrettsgren. Det skal gjøres fremlegg for foreningsstyret om stevner, og stå for teknisk arrangement. I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen, handler gruppen selvstendig. Gruppestyret skal sørge for å få frem medlemmene til stevner, og hvis det er nødvendig, fungere som uttagningskomité og sende rapport til foreningsstyret. Det skal sørges for at lover og disiplin overholdes, og rapportere overtredelser til foreningsstyret. Gruppestyret legger frem for årsmøtet, melding om gruppens virksomhet, deltagelse og plassering i stevner mv.

§ 18 Adferd

Ved idrettsutøvinger på idrettsplassen og ellers skal styret sørge for tiltak som tar sikte på å fremme god sportsånd. Uhøflig opptreden fra publikum eller deltagere må ikke tåles. Individer av slik art, må vises bort fra området hvor idrettsutøvelse foregår.

§ 19 Lovendringer

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinert eller ekstraordinært årsmøte etter a ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 20 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinert årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 19.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formal godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

  

NOTER TIL DE ENKLETE BESTEMMELSENE

[1] Jfr. NIFs lov §§ 2-2 og 10-5.

[2] Merk at idrettslaget bare kan være medlem av ett idrettsråd. Hvis lagets naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, må laget velge hvilket idrettsråd det skal tilhøre.

[3] Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller, og et slikt avslag vil kunne ankes inn for Idrettsstyret. Som eksempel på avslagsgrunn kan være at medlemmet har avlagt positiv dopingprøve.

[4] Jfr. NIFs lov § 2-5.

[5] Et medlem kan avtale med laget at kontingenten skal betales helt eller delvis ved dugnad. Merk at styret har svært begrenset adgang til å pålegge medlemmene dugnadsplikt.

[6] Jfr. NIFs lov § 2-6. ill

[7] Laget kan velge om årsmøtet skal avholdes hvert år, eller om årsmøte skal perioden være 2 år.

[8] Jfr. NIFs lov § 2-8.

[9] Jfr. NIFs lov § 2-9.

l10] Listen over årsmøtets oppgaver i denne bestemmelsen er minimum av hva lagets lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges årsmøtet.

[11] Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper eller avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse avdelingene/gruppene. Dette følger av at avdelinger og grupper i et idrettslag aldri kan være juridisk og økonomisk selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Se også § 15.

[12] Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøte. Det er ikke noe i veien for at årsmøtet i tillegg kan velge andre tillitspersoner som det er behov for.

[13] Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, saledes at man isteden for a velge 3 styremedlemmer kan velge f.eks. kasserer, sekretær og materialforvalter.

[14] Idrettslag med omsetning på mer enn kr. 5 000 000,-plikter a ha engasjert revisor, jfr. Regnskaps og revisjonsbestemmelsenes § 5-1.

[15] Styret kan bestå av andre enn de som er valgt på årsmøtet, som f.eks. leder i gruppene o.l. Dette må i så fall presiseres i denne paragrafen.

[16] Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at representantskapet e.1. skal kunne overprøve styrets vedtak).

[17] Her er det tatt med minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg

[18] henhold til § 12, nr.6 står årsmøtet fritt til å organisere laget slik det ønsker i underavdelinger og/eller grupper. Disse kan gis den betegnelse årsmøtet ønsker, og kan også være representert i lagets styre hvis årsmøtet bestemmer det. Det gjøres også oppmerksom på at flere særidrettslag kan være knyttet som men i et felles allianseidrettslag, som har til oppgave a være et felles organ for disse særidrettslagene. På denne måten vil lagene ha et fellesskap gjennom tilhørigheten til allianselaget, samtidig som de beholder sin økonomiske og juridiske selvstendighet. I praksis ordnes dette med at medlemmene i særidrettslagene samtidig er medlemmer i allianselaget.

[19] Jfr. § 12, nr. 6.

[20] Dette innebærer bl.a. at det bare er lagets styre (hovedstyret der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser og innga sponsorkontrakter.

[21] Dette betyr for oss representant til Sør Odal idrettsråd og Gotfred Moss minnefond.

 
 

 

Print Friendly, PDF & Email